ממונה בטיחות באתרי בנייה

ממונה בטיחות מעורב בכל השלבים של פרויקט בנייה. אופי התפקיד של ממונה בטיחות בבנייה נקבע על פי פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל 1970. זו הפקודה המפרטת מה הסכנות בכל עבודה וכיצד נמנעים מתאונות. הפקודה רלוונטית עבור כל סוגי

ממונה בטיחות מקומות העבודה ותקפה גם לטובת מענה על צרכים מיוחדים.

האחריות של ממונה בטיחות באתרי בנייה לדוגמה כוללת את התחומים הבאים:

  • אוורור ותאורה
  • ניקוז רצפות
  • גידור מכונות
  • אכיפת התקני בטיחות והגנות
  • הגנה מפני נפילה מגובה
  • בדיקות תקופתיות

החובה על מינוי ממונה על הבטיחות חלה על מבצע בניה המעסיק בעצמו או באמצעות קבלני משנה 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה מגדירות ממונה בטיחות בתור אדם בעל אישור כשירות, שנתמנה בידי מעביד לממונה על הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים. אישור כשירות ניתן רק לאדם שעובר הסמכה ומחזיק בתעודה המאושרת על ידי הגורמים הרלוונטיים.

מה הסמכויות של ממונה בטיחות בבנייה?

באתרי בנייה מחזיק ממונה הבטיחות בשורה ארוכה של סמכויות. ראשית, מתפקידו לייעץ למעביד בכל הנושאים הקשורים לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות. עליו לסייע למעביד ולאנשי צוות הניהול והוא נדרש לקדם את התודעה בנושאים כמו מפגעי בטיחות וגיהות. שנית, עליו לוודא את קיום התקני הבטיחות והגיהות במפעל וגם לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים.

הסמכויות של ממונה בטיחות בבנייה כוללות גם הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה. ממונה בטיחות מוודא את ביצוע הוראות התכנית ואחראי על בירור הסיבות והנסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע. עליו לרכז את המידע והתיעוד הקשורים לתאונות עבודה ומתפקידו להכין תמצית בכתב של מידע על הסיכונים השונים.

ממונה בטיחות מסתובב בתוך אתרי בנייה ומעורב בבדיקות רפואיות לעובדים. הוא צריך לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ועליו לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על מצב התקני הבטיחות והגיהות. תפקידו של ממונה הבטיחות חיוני לטובת שמירה על חיי העובדים ונוכחותו משמעותית עבור פרויקטים בענף הבנייה ובכל סדר גודל.